තවත් කොරෝනා මරණ 4ක්

Thursday, 15 April 2021 - 19:14

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AB+4%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තවත් කොරෝනා මරණ 4ක් අද දින වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා මරණ  සංඛ්‍යාව 608ක් දක්වා ඉහල ගියා.