සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාග දින වෙනස් වෙයි

Tuesday, 04 May 2021 - 9:48

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාග පැවැත්වීමේ කාල වකවානු සංශෝධනය කිරීම සහ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සිසුන් තෝරා ගැනීමට ගතවන කාලය අඩු කිරීමට ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් යෝජනාවට අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

එනුව අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයටත් අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් මාසයටත් වෙනස් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

එමෙන්ම 10 සහ 11 ශ්‍රේණිවල විෂය මාලාව වසරකුත් මාස 09ක් වන සේ ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කිරීමට මෙහිදී යෝජනා වී තිබෙනවා.

උසස්පෙළ ප්‍රතිපල නැවත සමීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය අවසන් වන තෙක් නොසිට එතෙක් ලබා ඇති Z අගය මත විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලා සඳහා අයදුම් කිරීමටටත් නැවත සමීක්ෂණයේදී ප්‍රතිඵල සංශෝධනය වුවහොත් ඊට සමගාමීව විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලා සංශෝධනය කිරීමටත් නව යෝජනා අනුව අවකාශ සැලසෙනවා.

මෙම යෝජනා අනුව දැනට අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සිට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය තෙක් ගතවන මාස 45ක කාලය මාස 32ක් දකවා අඩුවෙනු ඇති.

මෙම නව සංශෝධනයන් 2020 උසස්පෙළ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් කැබිනට අනුමැති හිමිව තිබෙනවා.