කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය ගැන පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් (වීඩියෝ)

Tuesday, 04 May 2021 - 13:12

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
කොවිඩ් ව්‍යාප්තියත් සමඟ රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මහා සංඝරත්නය සහ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් පළ කළ අදහස්.