දිනකට කොරෝනා පරීක්ෂණ 25,000 ක්

Tuesday, 04 May 2021 - 14:29

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+25%2C000+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දිනකට කෝවිඩ් පරීක්ෂණ 25,000 ක් පමණ සිදුකරන බවත්, ඉදිරි සති දෙක තුළ කොරෝනා රෝගීන්ට අමතර ඇඳන් 10000 ක් වෙන් කළ යුතු බව සෞඛ්‍ය ඇමති පාර්ලිමේන්තුවේ දී  පවසා සිටිනවා.