පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් රුධිරය අවශ්‍යයි

Tuesday, 04 May 2021 - 14:46

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
රුධිර සංචිත පවත්වාගෙන යාම සඳහා පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් රුධිරය අවශ්‍ය වී ඇති බව ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව 011 533 21 53 හෝ 011 236 99 31 සිට 34 දක්වා යන අංකවලට ඇමතීමෙන් ඒ පිළිබද තොරතුරු ලබා ගත හැකි වනවා.