දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත විවෘත කිරීමට තීරණයක්

Tuesday, 04 May 2021 - 15:59

%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දැඩි නීති රෙගුලාසිවලට අනුකූලව හෙට අලුයම පහේ සිට දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.