2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව මෙවර සරසවි වරම් ලැබූවන්

Tuesday, 04 May 2021 - 16:07

2020+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A
2020 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද නිකුත් වුණා.

එම ප්‍රතිඵල අනුව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබූ සිසුන් ගණන 194, 297ක්.

ඒ අනුව, නව නිර්දේශය යටතේ සිසුන් 178, 337ක් ද පැරණි නිර්දේශය යටතේ 15, 960ක් ද විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබාගෙන තිබෙනවා.