කටුපොල් වගාව වෙනුවට විකල්ප වගාවන්

Tuesday, 04 May 2021 - 19:29

%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A
දැනට කටුපොල් වගා කර ඇති භූමිවල එම වගාවන් ඉවත් කර විකල්ප වගාවන් හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහනක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ආරම්භ කර තිබෙනවා.

හෙක්ටයාර 12,000ක මෙලෙස කටුපොල් වගා කර ඇති අතර, වසර 5ක් තුළ දී වසරකට සියයට 20ක භූමි ප්‍රමාණයක් බැගින්  කටුපොල් ඉවත් කර රබර් හෝ සුදුසු භෝගයන් වගා කිරීම මේ යටතේ සිදුකෙරෙනු ඇති.