තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 710ක්

Tuesday, 04 May 2021 - 20:28

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+710%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 710ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේදී මෙරටින් හදුනාගත් ආසාදිතයන් ගණන 1860ක්.