අ.පො.ස. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා අංශයේ, දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානය, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රවීන් විජේසිංහ(වීඩියෝ)

Tuesday, 04 May 2021 - 21:52

%E0%B6%85.%E0%B6%B4%E0%B7%9C.%E0%B7%83.+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A%2C+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
අ.පො.ස. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා අංශයේ, දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානය, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රවීන් විජේසිංහ ශිෂ්‍යයා විසින් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.