අ.පො.ස. උසස් පෙළ ජෛව තාක්ෂණ අංශයේ ,දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානය, හොරණ තක්ෂිලා මහ විද්‍යාලයේ සුසික සඳසර(වීඩියෝ)

Tuesday, 04 May 2021 - 22:00

%E0%B6%85.%E0%B6%B4%E0%B7%9C.%E0%B7%83.+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%A2%E0%B7%9B%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%2C%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%2C+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%83%E0%B6%BB%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
අ.පො.ස. උසස් පෙළ ජෛව තාක්ෂණ අංශයේ ,දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථානය, හොරණ තක්ෂිලා මහ විද්‍යාලයේ සුසික සඳසර ශිෂ්‍යා හිමිකරගෙන තිබෙනවා.