සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ තාක්ෂණික කණ්ඩායමක් හෙට උදෑසන පිළියන්දලට සහ කැස්බෑවට

Tuesday, 04 May 2021 - 22:08

%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%91%E0%B7%83%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%91%E0%B7%80%E0%B6%A7
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ තාක්ෂණික කණ්ඩායමක් හෙට උදෑසන පිළියන්දල සහ කැස්බෑව වෙත ගොස් එම ප්‍රදේශ යලි හුදකලා කිරීමට අවශ්‍ය දැයි පරික්ෂා  කර සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා  වෙත කරුණු  වාර්තා කිරීමට නියමිතයි.