එල්.ටී.ටී.ඊ. ය විසින් පොලිස් නිලධාරින් 600 ක් ඝාතනය කර අදට වසර 31 ක්

Friday, 11 June 2021 - 13:02

%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A.%E0%B6%A7%E0%B7%93.%E0%B6%A7%E0%B7%93.%E0%B6%8A.+%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+600+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+31+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සුදුකොඩි ඔසවා යටත්ව සිටි නිරායුධ පොලිස් නිලධාරීන් 600 දෙනෙකු එල්.ටී.ටී.ඊ. ත්‍රස්ත සංවිධානය විසින් ඝාතනය කර අදට වසර 31 ක් සපිරෙනවා.

අම්පාර - කන්ජිකුඩිච්චි ආරු - රූපස්කුලම් වනය තුළදී  මෙම ඝාතනය සිදුකරනු ලැබුවේ 1990 වසරේ ජූනි 11 වනදායි.