එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්නෙන් පීඩාවට පත්වූ ජනතාවට ඇමරිකාවෙන් ආධාර

Friday, 11 June 2021 - 13:06

%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9E%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB
එම්.වී. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න හේතුවෙන් පීඩාවට පත්වූ මෙරට ජනතාව සඳහා ඇමරිකාව ඩොලර් ලක්ෂයක ආධාරයක් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මේ යටතේ ධීවර ජනතාවට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට කඩිනමින් උපකාර ලබාදෙනු ඇති.

ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාල කටයුතු භාර නිලධාරී මාටින් කෙලී ප්‍රකාශ කළේ නෞකාවේ ගින්න හේතුවෙන් ඇතිවූ පාරිසරික බලපෑම්වල හානි අඩු කරගැනීම සඳහා උපකාර කිරිමට තම රට කැපවී සිටින බවයි.