කන්ටේනර් රථයක් සිරවීමෙන් ගාල්ල - උඩුගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා

Thursday, 22 July 2021 - 9:03

%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+-+%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F
ගාල්ල - උඩුගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ධාවනය කරමින් තිබියදී කන්ටේනර් රථයක් හොර වංගුව අසල දී සිරවීමෙන් එම මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ලවී තිබෙනවා.

පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ අදාළ කන්ටේනර් රථය තවලම ප්‍රධාන මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ එකක් බවයි.

මෙම කන්ටේනර් රථය මාර්ගයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු මේ වනවිටත් සිදුකරමින් පවතින බවද පොලිසිය සඳහන් කළා.