175,000කට ඊයේත් කොරෝනා එන්නත්

Thursday, 22 July 2021 - 11:06

175%2C000%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A
පුද්ගලයින් එ 175,696 දෙනෙකුට ඊයේ කොරෝනා ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් ලබාදී ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කළා.

ඒ අනුව මොඩර්නා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයින් 111,465 කට ලබාදී ඇති අතර, සයිනොෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාදී ඇති සංඛ්‍යාව 42,814 ක්. එහි දෙවන මාත්‍රාව පුද්ගලයින් 5,165 දෙනෙකුට ලබාදී තිබෙනවා.

ඊයේ ෆයිසර් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ද පුද්ගලයින් 16,252 කුට ලබාදී ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන ප්‍රකාශ කළේ.