සුළු පන්න ධීවරයින්ගෙන් චෝදනාවක්

Thursday, 22 July 2021 - 17:06

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න හේතුවෙන් අගතිය පත් පාර්ශවයන්ට වන්දි ලබාදීමේදී සුළු පන්න ධීවරයන්ට අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බව සමස්ත ලංකා ධීවර වෘත්තිය සමිති සංගමය පවසනවා.