ඩෙවෝන් ඔයේ පාවෙමින් තිබූ නාඳුනන පිරිමි මළ සිරුරක් සොයා ගැනේ (වීඩියෝ)

Thursday, 16 September 2021 - 15:34

%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%94%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
ඩෙවෝන් ඔයේ පාවෙමින් තිබූ අතුරුදන්ව සිටි නාඳුනන පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුරක් අද දහවල් සොයාගෙන තිබෙනවා.

පතන නගරයට ආසන්නයේ ඩෙවෝන් ඔයේ තිබියදියි මෙම මළ සිරුර සොයාගෙන ඇත්තේ.

සොයා ගන්නා ලද මළ සිරුර හඳුනාගත නොහැකි අන්දමට නරක් වී තිබෙනවා.