තවත් කොරෝනා මරණ 66 ක්

Tuesday, 21 September 2021 - 18:14

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AB+66+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තවත් කොරෝනා මරණ 66 ක් මෙරටින් වාර්තා වනවා

ඒ අනුව කොරෝනා හේතුවෙන් මෙරට මිය ගිය මුළු ගණන 12,284 ක් වනු ඇති.