මහ බැංකුවේ සය මාසික පෙර දැක්ම හෙට ප්‍රකාශයට

Thursday, 30 September 2021 - 8:13

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7
සර්ව ආර්ථික සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව සහතික කිරීම සඳහා වන සය මාසික පෙර දැක්ම හෙට ප්‍රකාශයට පත් කිරිමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් විසින් මහබැංකුවේ දී මෙය ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇති.