නිත්‍ය තැන්පතු සහ ණය පහසුකම් අනුපාත ගැන මහබැංකුවේ තීරණය

Thursday, 14 October 2021 - 8:18

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පවතින මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය ඊයේ රැස් වූ අවස්ථාවේදීයි.

ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය 5% මට්ටමේ සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය  6% ක් ලෙස දැනට පවතින මට්ටමේම පවතිනු ඇති.

ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 4%ක මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතින බවද මහ බැංකුව නිවේදනය කළා.