තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 146ක්

Thursday, 14 October 2021 - 20:56

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+146%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 146ක් මෙරටින් හමු වී තිබෙනවා.

අද දිනයේ හමු වූ මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 673ක් වනවා.

ඒ අනුව මෙරටින් හමු වූ මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 529,755ක්