ලෝක ඉන්ධන මිල පාලනයට, ඇමරිකාව තෙල් සංචිත මුදා හරී

Wednesday, 24 November 2021 - 8:10

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7%2C+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%93
ලෝක ඉන්ධන මිල පාලනයට ඇමරිකාව තමන් සතු සංචිත වලින් බැරල් මිලියන 50ක් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, චීනය, ඉන්දියාව, ජපානය, දකුණු කොරියාව සහ බ්‍රිතාන්‍යයේ ඇතුළු අනෙකුත් ප්‍රධාන තෙල් පාරිභෝජනය කරන රටවල් හා සමාන්තරවයි.

එමෙන්ම ඉන්දියාව ද සිය සංචිත වලින් බැරල් මිලියන 5ක් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.