වයස අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ වූ ඕනෑම රාජ්‍ය සේවකයෙකුට විශ්‍රාම යා හැකියි (වීඩියෝ)

Wednesday, 24 November 2021 - 19:13

%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%83+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+55+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%95%E0%B6%B1%E0%B7%91%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
වයස අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ වූ ඕනෑම රාජ්‍ය සේවකයෙකුට, තම අභිමතය පරිදි ජනවාරි 1 වනදා සිට විශ්‍රාම යා හැකි බව රාජ්‍ය සේවා අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් පවසනවා.