සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිතිවල සංකේත වැඩ වර්ජනය දෙවැනි දිනටත් (වීඩියෝ)

Thursday, 25 November 2021 - 14:28

%E0%B7%83%E0%B7%9E%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%9A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
සෞඛ්‍ය සේවයේ වෘත්තීය සමිති 16ක් එක් ව ක්‍රියාත්මක කරන සංකේත වැඩ වර්ජනය අද දෙවන දිනටත් ක්‍රියාත්මක යි.

වැටුප් සහ දීමනා ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් ආරම්භ කර ඇති මෙම වර්ජනය හේතුවෙන් දිවයින පුරා රෝහල් සහ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන්ට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.