කොරෝනා මරණ 27ක්

Thursday, 25 November 2021 - 17:21

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AB+27%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තවත් කොරෝනා මරණ 27ක් මෙරටින්  වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 14,232 දක්වා ඉහළ යනවා.