තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 205ක්

Thursday, 25 November 2021 - 21:36

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+205%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 205ක් මෙරටින් වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව මෙරට මුළු ආසාදිතයින් ගණන 560,339ක්