ආදිවාසී කාන්තාවක්, ඉන්දියාවේ ජනාධිපති ධුරයට ?

Wednesday, 22 June 2022 - 19:39

%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%93+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%3F
ඉන්දියාවේ භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂිකාව ලෙස හිටපු ආණ්ඩුකාරවරියක වන ද්‍රෞපදි මුර්මු නම් කර තිබෙනවා.

ඇය ඉන්දීය ආදිවාසී ගෝත්‍රයක් නියෝජනය කරන කාන්තාවක වීම ද විශේෂත්වයක්.