පනත් කෙටුම්පත් තුනකට කතානායකවරයා අත්සන් තබයි

Friday, 24 June 2022 - 17:27

%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වූ පනත් කෙටුම්පත් තුනකට කථානායකවරයා විසින් ඊයේ (23) අත්සන් තබා තිබෙනවා.

ඒ පසුගිය 21 වැනි දා පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වූ, කාර්මික ආරවුල් (විශේෂ විධිවිධාන), අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) සහ සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) යන පනත් කෙටුම්පත් සඳහායි.

අත්සන් තැබූ සංශෝධිත කාර්මික ආරවුල් (විශේෂ විධිවිධාන) පනත මගින්, කම්කරු ආරවුල් විසඳීමේ දී මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණවල පවතින තදබදය අවම කිරීම සඳහා කම්කරු විනිශ්චය අධිකාරිවල සභාපතිවරුන් අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත්වරුන් ලෙස සැලකීම වැනි කරුණු සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පත හරහා බලාත්මක වෙයි.

මීට අමතරව, සංශෝධිත අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනත් කෙටුම්පත මගින් 1979 අංක 15 දරණ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනතේ 442 වැනි වගන්තිය සංශෝධනය කරනු ලැබූ අතර, නඩුවක දී එක් එක් පාර්ශ්වයකට නඩු තීන්දුවේ හෝ නඩු වාර්තාවේ අවසාන ආඥාවේ එක් සහතික පිටපතක් ගාස්තු අය කිරීමෙන් තොරව ලබා දීම ආදී වූ ප්‍රතිපාදන මෙම පනත් කෙටුම්පත හරහා බලාත්මක වෙයි.

ඊට අමතරව, සංශෝධිත සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහ පනත් කෙටුම්පතට 154 (අ) නව වගන්තිය ඇතුළත් කොට යම් නීති කාර්යයන්හි දී ඇතැම් ලේඛන විධිමත් ඔප්පු කිරීමෙන් නිදහස් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන ලෙස මෙම පනත සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

මෙම සංශෝධනයන්ට යටත්ව සම්මත වූ නව පනත් කෙටුම්පත් කතානායකවරයාගේ අත්සන යෙදීමෙන් අනතුරුව, ඊයේ (23) සිට, 2022 අංක 17 දරණ සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන), 2022 අංක 18 දරණ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) සහ 2022 අංක 19 දරණ කාර්මික ආරවුල් (විශේෂ විධිවිධාන) පනත ලෙස බලාත්මක වෙයි.