කොටස් වෙළඳපොලේ ඉහළ යාමක්

Friday, 24 June 2022 - 20:14

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල අදත් (24) ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කළා.

දිනය අවසානයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 95 යි දශම 1 කින් ඉහළ ගොස් 7651 යි දශම 1 යි 9 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 44 යි දශම 6 ක් හුවමාරු වූ අතර පිරිවැටුම මිලියන 1 යි දශම 2 ක්.