රුසියානු හමුදා කර්සර් නගරයෙන් පසු බසියි

Thursday, 10 November 2022 - 8:15

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92
යුක්රේනයේ කර්සර් නගරයෙන් ඉවත්වන ලෙසට රුසියාව සිය හමුදාවට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ යුක්රේන හමුදා රුසියානු හමුදා ඉලක්ක කර දිගින් දිගටම එල්ල කරන ප්‍රහාර හමුවේයි.

යුක්රේනය ආක්‍රමණයේ දී රුසියානු හමුදා සම්පූර්ණයෙන්ම සිය පාලනයට ගත් එකම නගරය වන්නේද කර්සර් නගරයයි.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories