රුසියානු හමුදා කර්සර් නගරයෙන් පසු බසියි

Thursday, 10 November 2022 - 8:15

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92
යුක්රේනයේ කර්සර් නගරයෙන් ඉවත්වන ලෙසට රුසියාව සිය හමුදාවට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ යුක්රේන හමුදා රුසියානු හමුදා ඉලක්ක කර දිගින් දිගටම එල්ල කරන ප්‍රහාර හමුවේයි.

යුක්රේනය ආක්‍රමණයේ දී රුසියානු හමුදා සම්පූර්ණයෙන්ම සිය පාලනයට ගත් එකම නගරය වන්නේද කර්සර් නගරයයි.