රජයේ මුදල් කාරක සභාවෙන් විශේෂ තීරණයක් (වීඩියෝ)

Wednesday, 25 January 2023 - 14:03

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා උපරිම සහය ලබාදීමට රජයේ මුදල් කාරක සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම කාරක සභාව පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ දී රැස් වූ අවස්ථාවේ දී්‍යි.