ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය වාර්තාගත අධායමක් උපයයි

Wednesday, 25 January 2023 - 18:25

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය IPL ආකාරයේ T20 තරඟාවලියක් සඳහා ෆ්‍රැන්චයිස් 5ක් එළිදැක්වීමෙන් පසු ඩොලර් මිලියන 572.72ක් උපයා තිබෙනවා.

අහමදාබාද් ෆ්‍රැන්චයිස් මිලදී ගැනීම සඳහා ඇඩානි සමූහය ඩොලර් මිලියන 158 ක ඉහළම ලංසුවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.