ලෝක ගේ කුරුළු දිනය හෙටයි

Sunday, 19 March 2023 - 8:53

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලෝක ගේ කුරුළු දිනය හෙටට යෙදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමය විසින් දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ගේ කුරුල්ලන්ගේ ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් සමීක්ෂණයක්ද සිදුකිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins