රන් මිල පහතට

Monday, 27 March 2023 - 20:34

%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
මෙරට රන් මිලෙහි පහත යෑමක් අද (27) දක්නට ලැබුණා.

ඒ අනුව කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් එක් ලක්ෂ 58,300ක් ලෙස සටහන් වූ අතර කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් එක්ලක්ෂ 72,000ක් ලෙසයි දැක්වුණේ.

පසුගිය සිකුරාදා කැරට් 22 රන් පවුමක මිල එක්ලක්ෂ 63,800ක් ලෙස සහ කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් එක්ලක්ෂ 78,00ක් ලෙස දැක්වුණා.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories