වෛද්‍ය සාෆි නැවත කුරුණෑගල රෝහලට

Friday, 26 May 2023 - 18:46

%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%86%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%91%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B6%A7
වෛද්‍ය සාෆි ෂියාබ්දීන්ට එරෙහිව පැවති විනය කටයුතු අවසන් කිරීමට සහ ඔහු නැවත කුරුණෑගල රෝහලට අනුයුක්ත කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස, රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ සෞඛ්‍ය සේවා කමිටුව සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයාට දන්වයි.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories