විදුලි සංදේශ පනත් කෙටුම්පත සම්මත වෙයි

Tuesday, 09 July 2024 - 17:48

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ පනත් කෙටුම්පත අද (09) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා.

එහිදී එම කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා.


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories