විවාහ ලියාපදිංචි ගාස්තු ඉහළට.

Tuesday, 01 January 2013 - 7:34

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.


විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයෙන් පරිබාහිරව වෙනත් ස්ථානවලදී සිදුකරන විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ දී අය කරන ගාස්තු අද (01) සිට සංශෝධනය කිරීමට විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා. රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ඊ.එම්. ගුණසේකර කියා සිටියේ මේ අනුව ගෘහ බලපත්‍ර මත විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේදී රුපියල් 5000ක මුදලක් සහ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට රුපියල් 1500ක මුදලක් අය කරන බවයි. මීට පෙර මේ සඳහා අය කර ගනු ලැබුවේ රුපියල් දහසක මුදලක් පමණයි. නව සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරන රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ඊ.එම්. ගුණසේකර.

[MP3]s50560[/MP3]