නව දැනුමෙන් සන්නද්ධ වන්න. - ජනපති උපාධිධාරින්ට කියයි.

Saturday, 12 January 2013 - 15:06

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1.+-+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92.

උපාධියෙන් පමණක් සෑහීමකට පත් නොවී නව දැනුමෙන් සන්නද්ධ වන්නැයි ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපාධිධාරින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. ඒ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් උපාධිධාරින්ගේ සම්මේලනය කොළඹදී අද අමතමින්.

 

[MP3]s51304[/MP3]