රතු මිනිත්තුව

Tuesday, 15 January 2013 - 8:20

%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80

බදුල්ල - හල්දමුල්ල - සොරගුණේ රක්ෂිතය මැදින් ඉදිවෙන අනවසර මාර්ගයක් හේතුවෙන් අවට පරිසර පද්ධතිය විනාශවී යාමේ තර්ජනයකට මුහුණ දී ඇති බවට තොරතුරු ගෙන එන රතු මිනිත්තුව විශේෂාංගය.

 

[MP3]s51458[/MP3]