දෝෂාභියෝග පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට එරෙහි පෙත්සම් 7 ඉල්ලා අස්කරගනී.

Tuesday, 15 January 2013 - 15:47

%E0%B6%AF%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A+7+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93.

දෝෂාභියෝග පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට එරෙහිව අධිකරණය හමුවේ ගොනුකර තිබූ පෙත්සම් 7 ක් ඉල්ලා අස්කරගැනීමට අභියාචනාධිකරණය අද අවසර ලබාදුන්නා. මෙම පෙත්සම් අද ශ්‍රී ස්කන්ධරාජා, අනිල් ගුණරත්න සහ ඒ.ඩබ්ලිව්.ඒ. සලාම් යන ත්‍රිපුද්ගල අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන් හමුවේ විභාගයට ගැනුනා. එහිදී මෙම පෙත්සම්කරුවන් හත්දෙනා අදාල පෙත්සම් ඉල්ලා අස්කරගැනීමට අභියාචනාධිකරණයෙන් අවසර ඉල්ලා සිටි අතර ඒ අනුවයි විනිසුරුවරුන් ඊට අවසර ලබාදී ඇත්තේ.