65 වන නිදහස් උළෙලට අද

Monday, 04 February 2013 - 7:46

65+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AF

 


අදට යෙදෙන 65 වන නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය ගෙන එන විශේෂාංගය


[MP3]s52702[/MP3]