වසරකට භූ කම්පන 10 ක්.

Thursday, 07 February 2013 - 12:44

%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1+10+%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

විවිධ කාලසීමාවන් තුළ දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තාවන සුළු භූ චලන සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ කාලීන පරීක්ෂණයක් සිදුකිරීමට භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. පසුගිය කාලසීමාව තුළ දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් මෙවැනි සුළු භූ කම්පන වාර්තාවුණා. ඒ අම්පාර, බදුල්ල, ගම්පොල වැනි ප්‍රදේශවලින්. භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාශයේ සභාපති එන්.පී. විජයානන්ද සඳහන් කළේ සාමාන්‍යයෙන් එක් වසරක් තුළ මෙවැනි සුළු භූ කම්පන 10 ක් 12 ක් පමණ දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තාවන බවයි.

 

මෙම පරීක්ෂණය සිදුකිරීම සඳහා අම්පාර ප්‍රදේශයේ පසුගිය කාලසීමාව තුළ ඇතිවූ භූ කම්පන පදනම් කරගැනීමටද භූ විද්‍යා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයේ විශේෂඥ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් අද අම්පාර ප්‍රදේශය බලා පිටත්ව යාමට නියමිතයි.

 
[MP3]s52911[/MP3]