වෙළඳ කලාපයක් හේතුවෙන් උතුරු - දකුණු කොරියා උණුසුම ඉහළට.

Thursday, 07 February 2013 - 13:12

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+-+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.

උතුරු කොරියාව සහ දකුණු කොරියාව අතර පවතින විරසකය උග්‍රවීමේ ලකුණු පහළවී තිබෙනවා. ඒ උතුරු හා දකුණු කොරියානු දේශ සීමාවේ පවතින වෙළඳ කලාපයක් සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති අර්බුදයක් හේතුවෙන්. උතුරු කොරියානු හා දකුණු කොරියානු දේශ සීමාවේ පවතින කයිසෝන් වෙළඳ කලාපය වසා දමන බව උතුරු කොරියාව ප්‍රකාශ කිරීමත් සමගයි මෙම උණුසුම් තත්ත්වය ඇතිව තිබෙන්නේ. විදෙස් වාර්තාවලට අනුව මෙම වෙළඳ කලාපය වසා දැමීමෙන් දකුණු කොරියාවට දැඩි බලපෑමක් එල්ලවනවා. ඊට හේතුවී අත්තේ දකුණු කොරියාවේ සමාගම් 120 කට අධික ප්‍රමාණයක් මෙම වෙළඳ කලාපය තුළ ආයෝජන පවත්වාගෙන යාමයි.