2011 සරසවි ප්‍රවේශ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ.

Saturday, 09 February 2013 - 21:11

2011+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%89%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A.

2011 වසරේ උසස් පෙළ විභාගයේ සරසවි ප්‍රවේශ කඩඉම් ලකුණු මේ වනවිට නිකුත් කර තිබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ සභාපතිනි ක්ෂණිකා හිරිඹුරේගම ප්‍රකාශ කළේ www.ugc.ac.lk වෙබ් අඩවියෙන් එය ලබාගත හැකි බවයි.