සර්ව සම්පූර්ණ රටක් නැහැ. - ඇමති නිමල්.

Friday, 22 February 2013 - 7:39

%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90.+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A.

ලොව කිසිදු රටක් සර්ව සම්පූර්ණ නොමැති බව වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසනවා. බදුල්ලේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

[MP3]s53865[/MP3]