විපක්ෂ නායකවරයා යුතුකම පහදයි.

Saturday, 02 March 2013 - 18:54

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ යුතුකම පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ අද (02) අනාවරණය කරනු ලැබුවා. පක්ෂයට නව සාමාජිකයන් බඳවා ගැනීමේ වැඩසටහනට මහනුවරදී එක්වෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කළේ තම පක්ෂයේ යුතුකම ජනතාව සමඟ සිටීම බවයි.

[MP3]s54433[/MP3]