නව පාප් වහන්සේ සහ හිටපු පාප් වහන්සේ අතර හමුව අද.

Thursday, 14 March 2013 - 12:49

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AF.නව පාප් වහන්සේ ලෙස පත් වූ හෝහේ මාරියෝ බර්ගොග්ලියෝ කාදිනල් හිමිපාණන් අද හිටපු පාප් වහන්සේ වන 16 වන බෙනඩික් පාප් වහන්සේ හමුවනවා. හිටපු පාප් වහන්සේ විශ්‍රාම ගියේ සිය සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හේතුවෙන්. ඉන් අනතුරුවයි, නව පාප් වහන්සේ පත් කර ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වූයේ.

[MP3]s50283_1[/MP3]