දැයට කිරුළ අද අම්පාරේ දී ඇරඹේ.

Saturday, 23 March 2013 - 7:41

%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A.අම්පාරේ පැවැත්වෙන 2013, 7 වන දැයට කිරුළ ජාතික ප්‍රදර්ශනය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද (23) පස්වරු 5.30ට විවෘත කිරීමට නියමිතයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරන දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශන කමිටු සභාපති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය.

 [MP3]s55774[/MP3]